Any 1991

L'Agrupació s'adapta a la normativa d'associacions de la Generalitat . El 24 de juny de 1991 es va fer l'acta fundacional de l'Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar, per tal d'adaptar el funcionament de l'Agrupació a la normativa d'associacions de la Generalitat

En aquella acta els promotors afirmen;" Que volen dedicar-se en comú a fomentar la cultura catalana, promocionant la difusió i contribuint a garantir la continuïtat de la dansa popular, per la qual cosa acorden constituir una Associació que es denominarà "Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar", que es regirà pels Estatuts Socials annexos a la present Acta Fundacional".

L'acta fundacional la varen signar, EDUARD VALLS I GENÉ (e.p.d.), ALBERT VALLS I TEIXIDÓ, JOAN VILALTA I REIXACH (e.p.d.), JOAN OLIVERES I CASES, JOSEP CENDROS I JUSMET, JOAN PLANS I BALASCH (e.p.d.), i JORDI OLIVERES I PRATS.

segueix

L'Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar va quedar inscrita en el registre d'associacions de la Generalitat amb el número de registre 12.920 (secció 1ª del registre de Barcelona).

A partir d'aquesta data va actuar com a president de l'Agrupació en Eduard Valls i Gené.


© Agrupació Sardanista i Cultural de Cabrera de Mar